Zahájení školního roku 2020/2021

PROVOZ MŠ JE OD 7:00 HOD DO 17:00 HOD

OPATŘENÍ K PROVOZU  MŠ DRÁČEK OD 1. 9. 2020

Vstup do MŠ:

Dítě do mateřské školy přivádí a z MŠ odvádí pouze jeden zákonný zástupce či jiný doprovod.
V prostorách MŠ se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu potřebnou k převlečení dítěte a jeho předání/vyzvednutí a dodržuje všechna obecně známá bezpečnostní a hygienická pravidla vztahující se ke covid-19.
U vstupu do MŠ bude k dispozici dezinfekce.
Po příchodu do třídy si dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popř. provede desinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu v MŠ. (Pedagogický personál bude na nutnost zvýšené hygieny a tohoto postupu děti opakovaně upozorňovat.)
S účinností od 1. 9. 2020 do doby, kdy je ministerstvem zdravotnictví určena povinnost nosit roušku v některých vnitřních prostorách veřejných budov. V budově MŠ Dráček, Babice není nošení roušek povinné, ale doporučujeme zákonnému zástupci či jinému doprovodu dítěte je i přesto používat.
Rodiče neprodleně sdělí učitelce případné změny v telefonních kontaktech pro případ, že by bylo potřeba zákonného zástupce informovat o zdravotním stavu dítěte.
Do školy nesmí vstoupit žádné osoby, který vykazují příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota, bolest v krku…) .
 
Postup při podezření na infekční onemocnění

Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě nebude vpuštěno do třídy.

Příznaky se vyskytnou během přítomnosti dítěte v MŠ – neprodleně dojde k použití roušky, izolaci dítěte od ostatních dětí a informování zákonného zástupce, který je povinen bezodkladně své dítě vyzvednout

V obou případech zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Dítěti (popř. zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do MŠ pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost (v případě dospělých praktický lékař).